epikyrwseis

Overe

U Global Georgia Translations pružamo usluge overa i konkretno:

A. Zvanične overe od strane нотара.

Šta je zvanična overa Prevod se smatra zvaničnim kada je overen od strane нотара. Prevodilac dostavlja advokatu prevod zajedno sa originalnim tekstom i advokat potvrđuje tačnost prevoda kao i da je preveden tekst u skladu sa odredbama zakonodavstva. Overa advokata je neophodna za prevode zvaničnih državnih dokumenata / aktova kao što su razne potvrde, pasoši, diplome, vozačke dozvole itd. ili u slučaju kada se radi o dokumentaciji izdatoj u inostrastvu a koja će biti dostavljena državnim službama ili o dokumentima izdatim u Грузији a koja se podnose na uvid organima u inostranstvu. Takođe, overu advokata potvrđuje Advokatska Komora relevantno sa originalom potpisa advokata. Naše usluge Global Georgia Translations preuzima na sebe da vam preda kompletno odrađen prevod overen od strane advokata a po vašem zahtevu.

B. Overa (haški pečat)

Šta je haški pečat Overa (APOSTILLE) je pojednostavljena overa dokumenata i notarskih aktova koji se izdaju u zemljama koje potpadaju pod relevantan pod brojem 3 član ¸¸Haške Konvencije¸¸. To znači da dokumenta izdata od strane državnih službi i overena su (od strane organa koji su ista izdali ili od strane notara), su momentalno važeća u svim zemljama koje su uključene u navedeni zakonski okvir. Overa APOSTILLE se izdaje od strane nadležnog organa zemlje koja izdaje dokumenat i stavlja se kao pečat na originalna dokumenta ili na overene fotokopije potvrđujući original potpisa, svojstvo na osnovu kojeg je dejstvovala osoba koja isti dokumenat potpisuje i podatke o pečatu koji nosi dokumenat.

Naše relevantne usluge

Global Georgia Translations vam pruža informacije relevantno sa preduslovima overe dokumenata ovim pečatom (Apostille), katalog zemalja članica Haške Konvencije, katalog zemalja potpisnica Konvencije. U Global Georgia Translations posedujemo veliko iskustvo u prevodima zvaničnih dokumenata i realizujemo sve neophodne procese o veoma kratkom roku. U prvom kontaktu sa nama, informišemo vas o tome koliko će vremena biti potrebno u cilju završetka prevoda i overe vaših dokumenata.

D. Konzularne overe

Šta su konzularne overe Konzularna overa je vrsta overe dokumentacije u cilju korišćenja u inostranstvu. Overavaju se dokumenta koja su sačinjena na teritoriji zemalja koje nisu članice Haške Konvencije a biće podneta na uvid na teritoriji druge države. Konzularna overa se koristi u slučajevima u kojima nije moguće staviti haški pečat (Apostille) i potvrđuje da se sadržaj dokumenta smatra važećim kao i da je isti dokumenat originalan u skladu sa zakonodavstom u toj stranoj zemlji. Relevantne usluge koje pružamo Global Georgia Translations vam pruža kompletne usluge i za konzularne overe koje se tiču prevoda pravnih, ličnih, ekonomskih ili druge vrste dokumenata uključujući i dokumenta koja se podnose na uvid i koriste u Konzulatu.

Indikativno, navodimo dokumenta čiju overu realizujemo kao agencija:

 • Ugovore / sporazume
 • Statute preduzeća
 • Dozvole i potvrde
 • Potvrde o izumu i patentiranju
 • Biografije
 • Fakture za odštete od osiguravajućih društava ili fondova
 • Diplome, analitične ocene i potvrde
 • Potvrde o intelektualnoj, industrijskoj svojini i privrednoj vrednosti
 • Mere zabrane
 • Nezvanične ugovore
 • Sudsku dokumentaciju
SEE ALSO
Global Georgia
Global Cosmetics
TRAVEL WITH
Global Georgia
Travel Agency
SEE ALSO
Global Georgia
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter